Điều khoản bảo mật

Xila group bảo mật mọi quyền và thông tin các nhân của khách hàng trong mọi trường hợp theo quy định hợp pháp.